1. Algemeen

Op naar Grip is opgericht door Sacha Slegers, gevestigd te Berghem en op 17 oktober 2017 ingeschreven onder nummer 69851905 bij de Kamer van Koophandel.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van, of met Op naar Grip en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

De opdrachtgever vult ten alle tijden een intake formulier in, waarin hij/zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Zodra deze ingevuld is of de eerste factuur (gedeeltelijk) betaald is, gaat de cliënt akkoord met deze algemene voorwaarden.

3. Bedrijfsomschrijving

Op naar Grip richt zich op reflexintegratie (baby’s, kinderen en volwassenen) en remedial teaching (kinderen van 8 tot 12 jaar = basisschoolperiode).

4. Definities

a) Opdrachtnemer: Op naar Grip.

b) Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de cliënt.

c) Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten.

d) Kosten: De vergoeding dat de cliënt aan Op naar Grip verschuldigd is voor het begeleidingstraject.

5. Begeleiding kinderen/jongeren tot en met 18 jaar

Voor kinderen/jongere onder de 18 jaar geldt dat, indien mogelijk van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft.

Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Op naar Grip kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Op naar Grip bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een reflexintegratie behandelaar/remedial teacher verwacht mag worden.

6. Uitvoering van de overeenkomst

a) Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

b) Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.

7. Vertrouwelijkheid / Geheimhouding

Alle informatie die tijdens de begeleiding besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s)/verzorger(s), hiervoor .

8. Tarieven

De tarieven staan vermeld op de website van Op naar Grip. Voor Remedial teaching zijn alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW en voor reflexintegratie zijn alle bedragen wel inclusief 21% BTW.

9. Offertes en aanbiedingen

a) Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

b) Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

c) Op naar Grip kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

10. Werkwijze voor het geven van een opdracht

a) De opdrachtgever neemt telefonisch (06-21693230) of per email (info@opnaargrip.nl) contact op.

b) In overleg met opdrachtnemer wordt een intakegesprek gepland.

c) De cliënt betaalt de afspraak via pinbetaling na afloop van de behandeling/begeleiding of betaling binnen 1 week na de behandeling/begeleiding.

11. Verhindering/afspraak verzetten

Afspraken kunnen – indien noodzakelijk wegens overmacht – uiterlijk tot 1 dag voor de afspraakdatum via de mail of telefonisch worden geannuleerd. Afspraken op maandag dienen uiterlijk op de voorafgaande vrijdag voor 18.00 uur kosteloos te worden geannuleerd. Bij een niet of niet tijdige annulering van de afspraak is de zorgverlener gerechtigd de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening te brengen wanneer er geen andere patiënten konden worden behandeld.

12. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

a) De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomen.

b) Voorts is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd.

c) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de ouders onmiddellijk opeisbaar.

d) Indien een cliënt de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub g van dit artikel, tot 14 dagen voor aanvang van de begeleiding of onderzoek, zonder opgaaf van reden doen door middel van aangetekend schrijven of e-mail aan het adres van Op naar Grip te Berghem. De opdrachtgever is dan geen kosten verschuldigd van de begeleiding of het onderzoek, echter worden er wel 45 euro administratie en annuleringskosten in rekening gebracht. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 14 dagen voor aanvang van de begeleiding of onderzoek tot stand gekomen, dan is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.

e) Indien een cliënt de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub g van dit artikel, tot 7 dagen voor aanvang van de begeleiding of onderzoek, zonder opgaaf van reden doen door middel van aangetekend schrijven of e-mail aan het adres van Op naar Grip te Berghem. De cliënt is dan 50% van de kosten van de betreffende begeleiding of onderzoek verschuldigd, met een minimum van 70 euro voor administratie en annuleringskosten. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 7 dagen voor aanvang van de begeleiding of onderzoek tot stand gekomen, dan is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.

f) Indien de cliënt de overeenkomst wil ontbinden, binnen 7 dagen voor aanvang van de begeleiding of onderzoek, of nadat de begeleiding of onderzoek reeds is begonnen, kan dat met inachtneming van het bepaalde sub g van dit artikel, door middel van een aangetekend schrijven of e-mail aan het adres van Op naar Grip te Berghem. De cliënt is dan 100% van de kosten van het desbetreffende onderzoek of begeleiding verschuldigd.

g) Na ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel d, e en f maakt Op naar Grip binnen twee weken het resterende bedrag (-gemaakte kosten) over naar opdrachtgever of brengt de gemaakte kosten in rekening welke binnen twee weken betaald dienen te worden.

h) Indien de opdrachtgever door omstandigheden hem betreffende, waartoe te rekenen, maar niet daartoe beperkt, op medische gronden, niet in staat is de (gehele) begeleiding te volgen, is dat voor rekening en risico van de opdrachtgever.

13. Betalingsvoorwaarden

De opdrachtgever betaalt de afspraken direct na de afspraak of binnen 1 week na het ontvangen van de factuur.

14. Overige rechten en plichten van de cliënt

a) Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de cliënt verplicht:

b) Tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de begeleiding. Is de cliënt later aanwezig dan wordt er wel op de eindtijd gestopt;

c) De voor de begeleiding benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door Op naar Grip ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben;

d) Zich gedurende de begeleiding correct te gedragen en anderen cliënten niet te hinderen;

e) Melding te maken van de aanwezigheid van een ziekte of aandoening (hoeft niet plaats te vinden met de vermelding van de aard van de aandoening), die gevaar kan opleveren voor de trainer of de andere cliënten.

15. Overige rechten en plichten van Op naar Grip

a) Op naar Grip bepaalt de plaats en tijd waarop de begeleiding wordt gegeven. Op naar Grip is bevoegd de plaats en tijd te wijzigen. Op naar Grip zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken.

b) Op naar Grip is bevoegd om een cliënt (tijdelijk) de toegang c.q. deelname aan van de begeleiding te ontzeggen indien: De cliënt zich niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 gedraagt en of er sprake is van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de trainer of de andere cliënten.

16. Toepasselijk recht en geschillen (wetgeving)

a) Op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

b) Klachtenregeling: Klachten voorafgaand, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren. Samen kunnen we dan kijken naar een mogelijke oplossing. Op grond van een klacht zal Op naar Grip passende maatregelen nemen en de wijze van afhandelen doornemen en indien gewenst ook met u als indiener van de klacht. Partijen zullen pas een beroep doen op een rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

17. Aansprakelijkheid

Bij lichamelijke en/of psychische klachten, dient altijd eerst een arts, specialist of psycholoog te worden geraadpleegd. Er wordt géén medisch advies geven, en er worden géén diagnoses gesteld. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, lichamelijke/emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, al dan niet in overleg met opdrachtnemer heeft genomen. Opdrachtgever is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de begeleiding als de periode daarna.

18. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.opnaargrip.nl. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de eigenaar van Op naar Grip, Sacha Slegers.

Namens Op naar Grip:
Sacha Slegers
Tarwestaat 19
5351 MK Berghem
T: 06-21693230
E: info@opnaargrip.nl